Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Coach Max

1. De organisatie: Coach Max.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Coach Max waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij coach Max

 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Coach Max voor het deelnemen van Personal Training,  duo personal training, coaching of groepslessen. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Coach Max is voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Coach Max het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

 

3. Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek of kennismaking te hebben gehad.  Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Coach Max door te geven. 

 

4. Bij bevestiging van inschrijving zal Coach Max meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Coach Max bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 12 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Coach Max als ook de klant. Een trainingssessie vindt minimaal een keer per twee wekeb plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

 

5. Op Coach Max rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Coach Max. Coach Max voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Coach Max niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

6. Voor elke door Coach Max aanvaarde opdracht geldt  een inspanningsverplichting. Coach Max kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Coach Max is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Coach Max Is niet aansprakelijk wanneer bij Coach Max, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Coach Max is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Coach Max wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Coach Max aanbiedt. Coach Max is wel aansprakelijk wanneer Coach Max op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Coach Max gegeven instructies door deze klant. De klant dient  Coach Max te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

7. Coach Max is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Stiens. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Max de Haan.

 

8. Bij de overeenkomst van klant en Coach Max zal Coach Max meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Coach Max gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Coach Max te voldoen. Indien Coach Max over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Coach Max een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Coach Max is het BTW-tarief van 9%  van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Coach Max gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

9. Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Coach Max. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

10. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Coach Max is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

 

11. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Coach Max aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Coach Max

 

12. Coach Max is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Coach Max gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

13. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Coach Max voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Coach Max. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Coach Max. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Coach Max  zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Coach Max ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Coach Max zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

14. Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Personal Coach Max. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Coach Max is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Privacybeleid van Coach Max

Dit privacybeleid beschrijft hoe Coach Max persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van onze diensten als personal trainer. Wij zijn toegewijd aan de bescherming van uw privacy en zullen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met dit beleid en de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

*Verzamelde gegevens:*
Wij verzamelen mogelijk de volgende persoonlijke gegevens:
- Naam, contactgegevens en andere identificerende informatie.
- Gezondheids- en fitnessgegevens die relevant zijn voor uw trainingsprogramma.
- Betalingsinformatie voor transacties met betrekking tot onze diensten.

*Gebruik van gegevens:*
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het leveren van onze trainingsdiensten en het aanpassen van programma's aan uw behoeften.
- Het verwerken van betalingen en het beheren van uw account.
- Het versturen van belangrijke mededelingen met betrekking tot uw trainingen.
- Het verbeteren van onze diensten en het analyseren van trends.

*Gegevensdeling:*
Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:
- Wanneer het noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, bijvoorbeeld met betalingsverwerkers.
- Wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn of wanneer het nodig is om onze rechten te beschermen.

*Gegevensbeveiliging:*
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging.

*Bewaartermijn:*
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

*Uw rechten:*
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.

*Contact:*
Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via:

mobiel: 06-36078492

Mail: info@coachmaxdehaan.nl

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u aan om regelmatig onze website te raadplegen voor eventuele wijzigingen.